MR

De leden van de MR zijn:

Oudergeleding: Fatiha Eddabani/ Muhammet Ogutcuoglu/Derya Demir-Kaya
Teamgeleding: Ria Mourik en Vivian Wonink
De directeur is adviseur van de medezeggenschapsraad.
Contact: mr.elboukhari@simonscholen.nl 

Het doel van de MR is mee te praten over belangrijke onderwerpen zoals de veiligheid in de school, de kwaliteit van het onderwijs, de werkdruk van het team, enzovoort. De MR behartigt daarbij de belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen en is namens en gesprekspartner met de lokale en algemene directie, de GMR en het algemeen bestuur van SIMON. De MR heeft bij bepaalde onderwerpen (zoals de verplichte periodieke risico-inventarisatie en -evaluatie) instemmingsrecht. Anders gezegd, de MR moet bij deze onderwerpen haar goedkeuring geven. Bij andere onderwerpen (zoals de benoeming van de directeur van de school) heeft de MR adviesbevoegdheid. Het uiteindelijke doel van de MR is het leveren van een constructieve bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de school, voor leerlingen en personeel.

Communicatie en transparantie

Een MR kan alleen functioneren wanneer zij goed contact heeft met de personen die zij vertegenwoordigt. Dat betekent dat personeelsleden en ouders goed geïnformeerd moeten worden over de discussie zoals gevoerd binnen de MR. Om die reden worden van de MR-vergaderingen toegankelijke verslagen geschreven, zodat u na het lezen goed op de hoogte bent van de besproken onderwerpen zonder dat u daarbij aanwezig hoeft te zijn. Vooral voor ouders is het niet altijd eenvoudig om de ontwikkelingen in het onderwijs bij te benen. Sinds zij zelf de basisschool hebben verlaten is er veel veranderd. De betekenis van termen zullen veelal niet bij hen bekend zijn. Door de MR-verslagen te lezen zullen ouders meer inzicht krijgen in het hedendaagse onderwijssysteem en de problemen van de school van hun kind. Goede communicatie betekent ook twee-richtingverkeer. De MR verneemt dan ook graag uw mening over de kwaliteit van school en uw reactie op de verslagen van de MR-vergaderingen. Deze reactie kunt u sturen naar het emailadres van de MR: mr.elboukhari@simonscholen.nl of gewoon via de post naar school sturen.

MR-vergaderingen

De MR vergadert circa zes maal per schooljaar. De vergaderingen worden gehouden in de middag- of avonduren, zijn in de regel openbaar en kunnen bezocht worden door geïnteresseerde ouders en personeelsleden. Geïnteresseerde ouders en personeelsleden worden verzocht vooraf bij de secretaris van de MR kenbaar te maken dat zij de vergadering willen bijwonen. Zij ontvangen dan de agenda en alle niet-vertrouwelijke stukken. Geïnteresseerden hebben tijdens de vergaderingen spreekrecht, maar geen stemrecht. Dit is voorbehouden aan de MR-leden zelf. Vergaderstukken waarbij de privacy in het geding is, zijn niet openbaar. De bespreking van dergelijke stukken vindt plaats in beslotenheid.

Geen klachtencommissie

De MR staat open voor alle breed gedragen klachten van personeel en ouders binnen de school. De MR is echter geen klachtencommissie voor individuele klachten. Hiervoor kunt u zich wenden tot de directeur of één van de vertrouwenspersonen van de school. Eventuele zaken die wel bestemd zijn voor de MR kunt u via de email (mr.elboukhari@simonscholen.nl) sturen of schriftelijk per post naar de school. 

Vragen?

Heeft u na het lezen nog vragen over het werk van de MR of ziet u graag een bepaald onderwerp behandeld, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken aan de MR.