Organisatie

SIMON scholen heeft een college van bestuur (CvB), een raad van toezicht (RvT) en een stafbureau. De directeuren van de verschillende scholen zijn integraal schoolleider. Het CvB is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, integraal management en het strategisch beleid. De RvT controleert het functioneren van het CvB.
Het CvB stuurt het stafbureau aan in het dagelijks functioneren. Een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten heeft een adviserende en controlerende rol binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

SIMON tekent voor goed en professioneel bestuur.

Jaarverslagen SIMON