Richtlijnen voor verlof

Het komt vaak voor dat sommige ouders wegens verschillende redenen verlof willen aanvragen. In principe is verlofaanvraag mogelijk. Echter, er zijn hiervoor wel een aantal wettelijke kaders. Deze regels vermelden wij hieronder zodat u kunt doornemen in welke gevallen verlof mogelijk is.

Verlof is niet mogelijk:
- om een eventuele vakantie te verlengen;
- om eerder met eigen vervoer te kunnen vertrekken om zo de mogelijke files te omzeilen;
- om te kunnen profiteren van een goedkope vliegticket;
- om samen met kennissen op vakantie te kunnen.

Verlof is uitsluitend mogelijk:

1. Ziekte
Bij ziekte. Dit moet binnen 2 dagen bij de directeur van de school worden gemeld, zo mogelijk, met opgave van de aard van de ziekte.

2. Godsdienstige verplichtingen e.d.
Voor het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen, echter alleen als dit tijdig vooraf aan de directeur wordt gemeld.

3. Overblijfbelasting 5-jarigen
Ter voorkoming van overbelasting van een vijfjarige kleuter. Om deze reden kunnen ouders besluiten het kin gedurende een bepaalde periode maximaal 5 uur per week (bijv. 2 middagschooltijden) thuis te houden. Dit kan echter alleen als vooraf en tijdig aan de directeur wordt gemeld gedurende welke periode en op welke uren het kind wordt thuis gehouden. Als het schoolbezoek dan nog steeds te zwaar voor het kind is, dan kan de directeur worden gevraagd toe te staan dat het kind voor meer dan 5 uur per week wordt thuis gehouden, echter nooit meer dan 10 uur per week.

Het is niet toegestaan een vijfjarige kleuter onaangekondigd of op willekeurige momenten thuis te houden.

4. Vakantiegebonden beroepsuitoefening
Als vakantie met het kind tijdens de schoolvakantie niet mogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers. In alle andere gevallen is vakantie buiten de schoolvakanties om niet mogelijk is.

Voor dit extra verlof gelden de volgende bijzondere voorwaarden:
- de ouder moet een gewaarmerkte werkgeversverklaring overleggen of, als hij/zij een zelfstandige is, een gewaarmerkte eigen verklaring waaruit blijkt dat verlof binnen de voor de school vastgestelde vakanties niet mogelijk is;
- de verhinderde ouder moet zelf aan de vakantie deelnemen;
- het verlof bedraagt maximaal 2 schoolweken per schooljaar;
- er kan maar één maal per schooljaar om deze reden verlof worden verleend; dus niet bijv. 2 keer in één week;
- het verlof kan niet worden verleend in de eerste 2 weken van het schooljaar.

5. Andere gewichtige omstandigheden
Wegens andere gewichtige omstandigheden. Het gaat dan in beginsel om buiten de wil of invloed van de ouder/verzorgers en/of de jongere gelegen factoren.

Daartoe zijn te rekenen:
- het voldoen aan een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan;
verhuizing (1 dag);
- huwelijk van familieleden (1 dag als niet elders overnacht hoeft te worden);
- ernstige ziekte van familieleden;
- bevalling van de moeder/verzorgster;
- overlijden van ouders (4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes of neven/nichten (1 dag)
- jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag);
- bevalling van de moeder/verzorgster.

Andere belangrijke redenen (met uitsluiting van vakantieverlof)
De aangegeven duur van het verlof is een indicatie. Als geen indicatie is gegeven dan moet daaronver overleg met de directeur worden gevoerd. Onder familieleden worden begrepen (groot)ouders, broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e tot en met 4e graad). Over de eerste 10 dagen van een verlof wegens andere gewichtige onstandigheden beslist de directeur. Als het verlof boven 10 dagen per jaar uitkomt, beslist de leerplichtambtenaar. Deze kan een aanvullende verklaring (bijv. van een arts of een maatschappelijk werker) vragen.

Procedure
Extra schoolverlof moet u schriftelijk aanvragen. In verband met de procedures die gevolgd moeten worden moet een verlofaanvraag, zo mogelijk, 8 weken van te voren bij de directeur van de school worden ingediend. Bij een onvoorziene, maar mogelijk geoorloofde afwezigheid moet dit uiterlijk binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Het is afhankelijk van de soort aanvraag wie deze beoordeelt en wie een beslissing neemt; de directeur of de leerplichtambtenaar. Indien de leerplichtambtenaar een beslissing neemt dan stuurt de directeur uw aanvraag met zijn advies naar de leerplichtambtenaar. Deze kan u in sommige gevallen op het gemeentehuis uitnodigen om de aanvraag mondeling toe te lichten. Het uiteindelijke besluit van de gemeente krijgt u dan zo spoedig mogelijk schriftelijk thuis.

Wanneer u het oneens bent met de beslissing van de directeur en/of de leerplichtambtenaar, dan kunt u ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht verweer daartegen voeren.

Consequenties
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.

De Officier van Justitie kan, bij ongeoorloofd extra schoolverlof, tot strafrechtelijke vervolging overgaan. Om ongeoorloofd extra schoolverlof te voorkomen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Officier van Justitie. Zo kan er proces-verbaal worden opgemaakt als extra schoolverlof wordt opgenomen zonder dat er toestemming is verleend door de directeur of leerplichtambtenaar.

Verder gebeurt dit als er meer, of een andere tijd dan is afgesproken, extra schoolverlof wordt opgenomen.

Aanvraagformulier verlof
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT